EMENDI GHALL-ISTATUT

AGM 4 ta' Frar 2024

EMENDI GHALL-ISTATUT

AGM 4 ta' Frar 2024

 

Is-Segretarju irceva 9 emendi ghall-istatut.

EMENDI GHALL-ISTATUT:

 

 

Proposta: #1

 

Proposta minn: 9h2as u 9h1es

Sekondata minn: 9h1gw u 9h2av

 

It-tlett ufficjali tal-M.A.R.L. li huma l-President, is-Segretarju u t-Tezorier ma jistghux iservu aktar minn tlett snin konsekuttivi.

Emendata ghall:

It-tlett ufficjali tal-M.A.R.L. li huma l-President, is-Segretarju u t-Tezorier ma jistghux iservu aktar minn tlett snin konsekuttivi fir-rwol rispettiv taghhom. Dan ma japplikax jekk ma jkunx hemm min jikkontesta il-pozizzjoni.

Ghaddiet

 

 

Proposta: #2

 

Proposta minn: 9h2ez u 9h1es

Sekondata minn: 9h1m u 9h1at

 

Id-dokumenti u l-assi tal-M.A.R.L. (inkluz il-cash float) ghandhom jinzammu fil-binja tal-M.A.R.L.

Dan jinkludi wkoll kull korrispondenza u l-minuti.

Emendata ghall:

Kull dokumenti u l-assi tal-M.A.R.L. (inkluz il-cash float) ghandhom jinzammu fil-binja tal-M.A.R.L. sakemm mhux bil-permess tal-Kumitat. Dan jinkludi wkoll kull korrispondenza u l-minuti.

Ghaddiet

 

 

Proposta: #3

 

Proposta minn: 9h2ez u 9h1es

Sekondata minn: 9h1m u 9h1at

 

Fil-bidu ta' laqgha generali jew straordinarja ghandu jinhatar Chairman biex imexxi l-laqgha u jiehu l-minuti tad-diskussjoni.

Emendata ghall:

Fil-bidu ta' laqgha generali jew straordinarja ghandu jinhatar Chairman biex imexxi l-laqgha.

Ghaddiet

 

 

Proposta: #4

 

Proposta minn: 9h2ez u 9h1es

Sekondata minn: 9h1m u 9h1at

 

Il-President li huwa mtella mill-membri tal-Kumitat, ghandu jkollu access ghal kwalunkwe haga li l-M.A.R.L. jippossjedi sew dokumenti, sew finanzi u affarijiet kollha li huma relatati mal-M.A.R.L.

 

Emendata ghall:

Il-Kumitat, ghandu jkollu access ghal kwalunkwe haga li l-M.A.R.L. jippossjedi sew dokumenti, sew finanzi u affarijiet kollha li huma relatati mal-M.A.R.L. bl-eccezzjoni tal-karti tal-ezami ta' dik is-sena.

Ghaddiet

 

 

Proposta: #5

 

Proposta minn: 9h2ez u 9h1es

Sekondata minn: 9h1m u 9h1at

 

Huwa rakkomandat li l-Kumitat tal-M.A.R.L. ikollu laqgha minn tal-inqas kull sentejn mal-MCA.

Emendata ghall:

Il-Kumitat tal-M.A.R.L. g handu jitlob laqgha minn tal-inqas kull sen a mal-MCA.

Ghaddiet

 

 

Proposta: #6

 

Proposta minn: 9h2ez u 9h1es

Sekondata minn: 9h1m u 9h1at

 

Kull membru tal-Kumitat ghandu dritt jara l-minuti passati tal-Kumitat.

Ghaddiet

 

 

Proposta: #7

 

Proposta minn: 9h2ez u 9h1es

Sekondata minn: 9h1m u 9h1at

 

F'kull laqgha tal-Kumitat, is-Segretarju jrid jipprezenta kull korrispondenza tal-klabb li rcieva u baghat mill-ahhar laqgha tal-Kumitat li tkun saret.

Emendata ghall:

F'kull laqgha tal-Kumitat, il-membri kollha jridu jipprezentaw kull korrispondenza tal-klabb li rcevew u baghatu mill-ahhar laqgha tal-Kumitat li tkun saret.

Ghaddiet

 

 

Proposta: #8

 

Proposta minn: 9h2ez u 9h1es

Sekondata minn: 9h1m u 9h1at

 

Il-Kumitat ghandu jahtar Sotto-Kumitat li jorganizza t-taghlim u l-ezamijiet. Dan is-Sotto-Kumitat ghandu jkollu access ghall-karti tal-ezamijiet passati kollha u ghandu jipproduci l-ezamijiet kull sena.

Emendata ghall:

Il-Kumitat ghandu jahtar Sotto-Kumitat li jorganizza t-taghlim u l-ezamijiet. Dan is-Sotto-Kumitat ghandu jkollu access ghall-karti tal-ezamijiet passati kollha u ghandu jipproduci l-ezamijiet kull sena. Wiehed min dawn il-membri, ghandu jkun il-President jew delegat tieghu.

Ghaddiet

 

 

Proposta: #9

 

Proposta minn: 9h2ez u 9h1es

Sekondata minn: 9h1m u 9h1at

 

F'kaz li l-M.A.R.L. ma tibqax tiffunzjona aktar, l-ahhar President, jew fl-assenza tieghu, l-ahhar Tezorier, jew fin-nuqqas tieghu l-ahhar Segretarju, jew fl-assenza ta'dawn kollha, zewg membri ta' l-ahhar kumitat, jistghu jsejjhu Laqgha Generali Straordinarja, fejn tinhatar persuna biex tmexxi l-Laqgha dak il-hin, u tigi diskussa il-qaghda tal-M.A.R.L.

Ma ghaddietx

 

 

 

 

Home