9h3 licenses & 500kHz

 
 

Wara ghaxar snin ta' emails, telefonati u laqghat, l-MCA informatni li:

 

Il-process biex il-licenzja taghna tigi konformi mas-CEPT (TR 61-1 & TR 61-02) beda. Min issa dawk il-vizitaturi li jzuru pajjizna ma ghandhomx aktar ghalfejn ihallsu ghall-licenzja ta' 9h3*** izda kull ma jridu jaghmlu hu li japplikaw billi jimlew il- formula . L-akbar ostakolu kienet it-tnehhija tal-hlas. Fi ftit zmien iehor il-licenzja taghna ghanda tigi konformi ghal licenzja CEPT bhal pajjizi l-ohra. Wara dan il-process inkunu nistghu insiefru u nuzaw il-prefiss tal-pajjiz li nkunu qed inzuru / il-call taghna, u l-vizitaturi ikunu jistghu juzaw 9h/ il-call taghhom.

 

L-MCA informatni wkoll li laqghet it-talba taghna biex talloka l-500kHz ghall-uzu taghna sa l-ahhar ta Dicembru bi prova, u jekk l-ITU talloka il-500kHz ghall-uzu ta' l-amateurs, tigi mghoddija lilna b'mod permanenti. Min irid juza il-500kHz irid japplika ghall-call specjali ta' 9h9** billi jimla din il- formula  u jibghatha lil- MCA.

 

 

73's Ivan 9h1pi

 

After ten   years of   emails ,   phone calls   and meetings ,   the   MCA   announced   that:

The process   of implementation of CEPT   (TR   TR   61-1   &   61-02 ) has began .   As from visitors   no longer   have to pay   for the   9h3 license   9h3   ***   but all is needed is to   apply   by completing the   form .   The biggest   bureaucratic obstacle   was the removal   of payment .   Shortly   our   license   should be a CEPT   license   like   other countries .   Only once this   process is finalized,  we can   go abroad   and   operate with the   prefix   of the host country/   our   call ,   and visitors   can   use   9h   /   call   them .

The   MCA   has  also   granted   our request   to allocate   500kHz   for our use   till the end of December   2011 on a trial basis ,   and should   the   ITU   allocate   to   500kHz   for the use   of   Amateurs , they it would be allocated on a permanent basis.   Those who would like to experiment on the   500kHz   must apply   for   special call - 9h9   **   by completing   this form   and send it   to the   MCA .


73   Ivan   9h1pi .